Missie en Visie

Missie

De Eglantier is een therapeutisch dagverblijf.

We richten ons naar jonge kinderen met een ernstige ontwikkelingsachterstand; kinderen en jongeren met ernstig meervoudige beperkingen en kinderen en jongeren met ernstig mentale beperkingen, eventueel met contact- of gedragsmoeilijkheden

De Eglantier biedt opvang, begeleiding, ontwikkelingsstimulatie en therapie aan kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar, met eventueel uitbreiding tot ongeveer 25 jaar.

Het gezin willen wij maximaal ondersteunen. Ouders zijn volwaardige partners in de zorg om hun kind.

Engagement

De specifieke zorgvraag van ieder kind en zijn gezin vormen de leidraad voor een kwaliteitsvolle uitbouw van ons aanbod.

De Eglantier wil actief openstaan voor nieuwe ontwikkelingen binnen het werkveld, deze kritisch bevragen en eventueel (elementen ervan) integreren in de eigen werking.

We wensen ons aanbod in te schrijven in een regionale uitbouw van de zorg en ons open te stellen voor overleg, samenwerking en kennisuitwisseling met andere instanties en voorzieningen, zowel binnen als buiten de grenzen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Waarden (waar we voor staan) & objectieven (waar we voor gaan)

Maximale afstemming op en geloof in de eigenheid van ieder kind: emancipatie als uitgangspunt.

We stellen het kind als individu centraal. Ieder kind krijgt maximaal de kans om als persoontje uit de verf te komen, zich goed te voelen in zijn vel, invloed uit te oefenen op zijn omgeving, eigen voorkeuren te laten kennen,… en zijn mogelijkheden m.b.t. deze aspecten te ontwikkelen.

Geloof in de ontwikkelingsmogelijkheden van ieder kind: specifieke ontwikkelingsstimulatie, het leefklimaat, de leeromgeving en onze begeleidingshouding als uitgangspunt.

  • We willen openstaan voor de subtiele signalen van ieder kind en steeds het evenwicht blijven zoeken tussen stimulatie en het volgen van het eigen ritme en de draagkracht van het kind of de jongere.
  • Het lichamelijk en sociaal-emotioneel welbevinden (zeker voor kinderen met een hoge verzorgingsbehoefte) is een basisvoorwaarde opdat het kind zich zou openstellen voor ervaringen en stimulansen uit zijn omgeving.
  • We vertrekken vanuit een gestructureerde leef- en leeromgeving (in ruimte, personen en tijd) waardoor het kind zich veilig en geborgen voelt.

Voor ieder kind wordt bekeken welk leefklimaat en welke begeleidingshouding het nodig heeft om zich 'goed' te voelen en om zijn ontwikkeling optimaal te stimuleren.

  • Hoe het kind zich situeert op de verschillende ontwikkelingsdomeinen (zintuiglijke waarneming, senso- en psychomotoriek, motoriek, communicatie, emotioneel en sociaal welbevinden, redzaamheid) en hoe deze mekaar beïnvloeden, bepalen het individueel pedagogisch en therapeutisch programma.
  • Deze individuele afstemming vinden we ontzettend belangrijk.
  • Zowel het leefklimaat, de leef- en leeromgeving, onze begeleidingshouding, als het individueel pedagogisch en therapeutisch programma vinden concreet hun vertaling in de dienstverleningsovereenkomst.

Ouders als volwaardige partners

Het gezin is het primair opvoedingsmilieu van het kind. Ouders zijn vanuit hun opvoedingsverantwoordelijkheid en hun ervaringsdeskundigheid volwaardige partners in de zorg. De samenspraak met ouders is ook erg belangrijk en waardevol. Zij worden betrokken bij het hele proces van planning, uitvoering, evaluatie en bijsturing van de begeleiding.

Daar willen we 'voor gaan', samen met hen, de zorg delend, ondersteunend, met respect voor ieders eigenheid en draagkracht.

Organisatie op mensenmaat en professionaliteit

Het kleinschalige en huiselijke maakt dat kinderen, jongeren, ouders en personeel zich thuis voelen in De Eglantier. Het op mensenmaat georganiseerde gebeuren is erg belangrijk. Dit gaat hand in hand met een professionele gedrevenheid. De zorg wordt op een planmatige, methodische en multidisciplinaire manier georganiseerd.

Personeel: professionaliteit én welzijn

De werknemers van De Eglantier werken vanuit een emancipatorische grondhouding. Zij stellen het kind centraal in de zorg en het aanbod. Hun kennis, vaardigheden en attitudes (competenties) worden vanuit De Eglantier ondersteund door vormingsmomenten, functioneringsgesprekken, teamoverleg, multidisciplinair overleg en contacten met andere voorzieningen en deskundigen.

De werknemers maken hun kernopdracht m.b.t. de kinderen en hun omgeving op een warme, doorleefde, betrokken én professionele  manier waar.

Om dit te kunnen realiseren biedt De Eglantier, naast aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, ook kansen tot groeien, tot inspraak en tot het opnemen van verantwoordelijkheden. Op deze manier garanderen we een aangename, veilige en welzijnsbevorderende werkomgeving.

  • De Eglantier onderschrijft een pluralistische visie met respect voor de individuele filosofische en godsdienstige overtuigingen van ouders en personeel.
  • Respect voor de privacy van de kinderen en het gezin.